Komisia Minorum Tutela Actuosa na ochranu maloletých

Mesto Vatikan, 8 mája 2015 (VIS).

Dnes zverejnila Chirographum* Minorum Tutela Actuosa, podpisaný pápežom 22 marca 2014 : « Ochrana maloletých a zaviazanie sa zabezpečiť ich intelektuálny a duchovný rozvoj podľa náležitej ľudskej dôstojnosti patrí evanjeliovému posolstvu ktoré Cirkev a jej členovia musia šíriť vo svete. Bolestné záležitosti prinútili Cirkev k hlbokému spytovaniu svedomia a prosbe o odpustenie obete a spoločnosť za spáchané krivdy. Toto viedlo k zavedienu rôznych iniciatív určených na nápravu zla, urobiť zadosť spravodlivosti a zabrániť aby sa opakovali takéto skutočnosti. Po konzultácii mnohých pastierov, spolupracovnikov a expertov, si želám pokračovať v opatreniach ktoré začali moji predchodcovia tým že zostavili Permanentnú Komisiu ktorej úlohou je ochrana maloletých a iných zraniteľných osôb podľa najúčinnejších cirkevných znení ale aj spolupracovať s každou osobou alebo organismom ktorí sa snažia o ten istý cieľ... Členovia tejto komisie sa budú zaoberať opatreniami ktoré sú potrebné na ochranu maloletých a iných zraniteľných osôb akákoľvek by bola ich náboženská príslušnosť, lebo oni sú maličkí na ktorých Pán hľadí s láskou. Počítam s nimi, aby mi pomohli odpovedať na uložené požiadavky, tým že mi navrhnú praktické opatrenia, aby sme zaručili ich ochranu a konať tak aby sa už neobjavili v Cirkvi zločiny sexuálneho obťažovania. So súhlasom Kongregácie pre doktrínu viery, Komisia zahrnie jednotlivé Cirkvi do ochrany maloletých a iných zraniteľných osôb. Vyššie uvedený text plne nadobúda účinnosť, akékoľvek by boli pripadné protichodné predpisy »

Z jeho strany, kardinál štátny sekretár mandatovaný pápežom, potvrdil na tri roky štatút Komisie Minorum Tutela Actuosa, prezentované jej prezidentom, kardinálom O'Malley. Dokument, v latinčine a v angličtine, sa skladá zo šiestich článkov ktoré obsahujú podstatu nového organismu a jeho kompetencie, jeho členov a jeho zhromaždenie, jeho personál, jeho pracovné skupiny a jeho normy. Samostatný ale naviazaný na Svätú Stolicu, Komisia nadobúda verejno-právnu osobnosť a má konzultatívnu úlohu k dispozícii pápeža, s legálnym sídlom vo Vatikáne. Kedže ochrana maloletých a iných zraniteľných osôb je prioritou v lone Cirkvi, Komisia môže navrhnúť v rámci jej stanov opatrenia vzhľadom na osobitné Cirkvi. Celý návrh bude musieť najprv dosiahnuť dvojtretinovú väčšinu členov. Vo svojej práci sa prezident opiera o Štátny sekretariát, aby vyzdvihol oprávnenosť ostatných organizmov, ktoré bude konzultovať za pomoci sekretára. Ku kompetentným orgánom v úlohe ochrany Rímskej Kúrie sa pridávajú tie z biskupských konferencií, rehoľných rádov a apoštolských spoločenstiev, ktorí sú povolaní spolupracovať v úplnej priehľadnosti. Komisia sa skladá z maximálneho počtu osemnástich členov, z ktorých Prezident a Sekretár sú menovaní pápežom na tri roky obnovovateľne. Zhromažďuje sa dvakrát ročne v plnom zastúpeni, ale na žiadosť dvoch tretín a za súhlasu prezidenta sa môže zvolať mimoriadne zhromaždenie. Konečná správa (referát) zasadnutí musí byť schválený minimálne dvoma tretinami a členom je povolené zúčastniť sa na práci videokonferenciou. Členovia ako personál, aj ako presní spolupracovníci sú viazaní úradným tajomstvom ohľadom údajov alebo získanych informácií v rámci ich funkcií alebo počas vykonávania ich prác.

* list pápeža Rímskej Kúrii

 v VIS, preklad cez Servus