Svedectvá

 Rádio Slovensko – Rádiožurnál 7/6/2016

Novinárka: Nezištná pomoc obyvateľom domovov sociálnych služieb, ľuďom v núdzi alebo pri povodniach, aj za takúto pomoc verejnosti získali vojaci ocenenia v minulosti. Teraz si ocenenie prevzali vojaci z rožňavského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, ktorí pomáhajú rehoľným sestrám v kláštore v Drienovci, Mariánska sestra ML(...)

Rožňavskí vojaci pomáhajú rehoľníčkam s ťažšími prácami ako rúbanie dreva alebo čistenie krovín. Veliteľ práporu Oliver Toderiška hovorí, že atmosféra kláštora ich oslovila:

„To miesto, keď sme tam boli prvý krát, tak sme odchádzali odtiaľ a v aute bolo 15 minút ticho, a potom sme sa všetci dívali na seba a vravíme si...fú, kde sme to boli, že to tam žiari nejako, a vlastne nás to nabíja tiež nejakou tou energiou, aj keď narobíme sa fyzicky poriadne pri tom dreve.„

 

RCHBO Roznava

 

 

 

 

 

 

Rada by som sa s vami podelila o to šťastie, ktoré žijem v spoločenstve Mariánskych sestier.

Našla som svoje povolanie, byť láskou v Srdci Panny Márie, čo znamená milovať Ježiša a Boha bez miery, Srdcom Panny Márie, ako aj tých, ktorých mi Boh dal zo svojej dobroty.

V tomto spoločenstve sa učím milovať Boha čím ďalej, tým hlbšie. Veľa môžem ďakovať Matke Myriam, ktorá ma prijala, mňa, chudobnú a chorú, do svojho spoločenstva. Stretla som sa s jej milosrdnou a prijímajúcou láskou. Som hlboko vďačná za to, že som mohla spoznať Matku Myriam a toto spoločenstvo. Matka Myriam mi pomáha v tom, aby som sa mohla viac priblížiť k Bohu skrze Pannu Máriu a skrze život svätého Evanjelia; cez jej učenie som sa duchovne veľmi obohatila.

Som šťastná, že Boh ma sem zaviedol, aby skrze toto spoločenstvo ukázal svoju mocnú lásku. Majú ma rady napriek môjmu rómskemu pôvodu, starajú sa o mňa a tiež o môj rómsky ľud. Keď som videla, ako moja sestrička s láskou zaopatrila potravinami jednu rómsku rodinu, naplnilo ma radosťou, že nachádzam otvorené srdcia, kde moje sestry objavujú Tvár ukrižovaného Krista v mojich úbohých rómskych bratoch a sestrách.

Aj ja mám tú skúsenosť, napríklad momentálne mám trombózu v nohe, moje sestričky ma s láskou ošetrujú. Odbremeňujú ma, robia všetko preto, aby som sa mala dobre. Považujem toto spoločenstvo za Boží dar, bola by som veľmi rada, keby naše spoločenstvo žilo dlho, na väčšiu Božiu slávu a k spáse duší.

So žalmistom i ja hovorím: ”Dobrota a milosť ma sprevádzajú po všetky dni môjho života.” Amen.

M. A.

 

 

 

Zdá sa mi dôležité povedať, že je nás mnoho rodičov, rodín a priateľov, ktorí milujeme a podporujeme sestry. Pre nás je existencia Mariánskych sestier Božím požehnaním a vyliatím milostí.

Spolu s manželom sme boli učiteľmi na gymnáziu. Vychovali sme 7 detí. Naše deti mohli vidieť naše boje počas tohto tak ťažkého obdobia komunistického režimu (40 rokov). Bez toho, aby sme sa sťažovali, žili sme „politiku pstruha” : proti prúdu.

Narodenie každého nášho dieťaťa bolo pre nás darom; pri ich krste sme ich darovali Bohu, na príhovor našej Preblahoslavenej Panny Márie. Boh si vyvolil 3 z našich 7 detí do svojej služby, aby sa Mu úplne oddali, jeden sa stal rehoľným kňazom, ďalšie dve sú rehoľné sestry. Takisto ostatní, so 17 vnúčatami, slúžia na Božiu slávu. Mali sme veľkú radosť, že sme mohli stretnúť Matku Myriam a Spoločenstvo, ktoré založila. Navyše, dostali sme tú milosť, že jedna z našich dcér bola prijatá do tohto spoločenstva tak hlbokej spirituality.

Cieľ spoločenstva sa stal naším cieľom a pokúšali sme sa z toho žiť: jednoduchosť, poslušnosť Cirkvi a Ježišova láska. Práve toto sme vybadali v živote Mariánskych sestier. A takisto sme zakúsili z jeho ovocia: Dve z našich detí boli uzdravené kompetentnou starostlivosťou Matky Myriam, cez starostlivosť sestier a skrze modlitby každej z nich.

Puto našej dcéry k nám, odkedy vstúpila do tohto spoločenstva, sa prehĺbilo v Láske.
Veľakrát sme nadobudli skúsenosť z činnej prítomnosti Spoločenstva v našich radostiach a taktiež
v našich strastiach. Keď moja staršia dcéra ochrnula po autonehode, Matka Myriam jej ponúkla svoju pomoc, navyše moja mladšia dcéra sa mohla starať mesiace doma o svoju sestru. V roku 1998 som bola operovaná. Sestričky sa o mňa starali, navzájom sa striedali a bdeli pri mne atď.

V rodinách iných sestričiek sme videli takú istú starostlivosť. Viackrát som navštívila svoju dcéru vo Francúzsku a v Maďarsku, sama a tiež s celou mojou rodinou. Dokonca som mohla medzi nimi zostať dlhšie. Všimla som si hlbokú lásku medzi sestričkami, ich úctivý a vyrovnaný postoj voči ich zakladateľke, opravdivú lásku k nej. Poriadok, ticho, čistota a hlavne pokoj vládol v ich kláštore.

Zúčastnila som sa na duchovných cvičeniach, ktoré ony organizovali; prednášky Matky Myriam ma povzbudili k synovskej dôvere voči Nebeskému Otcovi a očistili moju lásku k Panne Márii.

Keď v roku 1998 v Maďarsku robili zle Matke Myriam a jej sestrám, zle zaobchádzali s mojou dcérou, boli sme ohromení ich neochvejnou vernosťou a ich bláznivou láskou k „Opustenému” Kristovi.

Teraz, počas tohto obdobia prenasledovania, hovorím svojej dcére a prajem to Matke Myriam a tiež ostatným sestrám, v jednote s matkou siedmych machabejských synov: „Buď verná Bohu aj za cenu tvojho života!”

Prosím Boha aby Matka Myriam a Mariánske sestry mohli žiť ich povolanie v pokoji na slávu Božiu a k spáse každého z nás.

POCHVÁLENÝ BUĎ JEŽIŠ KRISTUS!

ZM, UJ

 

 

 

Medzinárodná Katolícka Rada pre Rómov
CCIT

... Už mnoho rokov sa naša organizácia snaží napomáhať Rómov na ľudskej a duchovnej úrovni v evanjelivom duchu. Úzko a priateľsky spolupracujeme s Pápežskou Radou pre apoštolát Migrantov a s jej prezidentom, Pánom Kardinálom G. CHELI. ...

Veľmi sme sa zaradovali keď sme mohli skonštatovať prítomnosť Mariánskych sestier v Csatke a hlavne oceniť kvalitu ich kontaktov a ich autentickú bratskosť s touto populáciou. ...

Tieto rehoľné sestry sa zúčastnili na našom ročnom medzinárodnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Chorvátsku a na ktorom sa zúčastnilo približne sto ľudí zo 16 rôznych krajín, medzi ktorými bol aj Otec Biskup Chirayath z Pápežskej rady pre Migrantov.

Ich skúsenosťou a otvorenosťou ich srdca a ich ducha, tieto rehoľné sestry veľmi obohatili naše stretnutie a takto majú veľmi dôležité a cenné miesto v našej organizácii. Spolu s nami prinášajú – a pomáhajú nám vylepšiť – svedectvo vrúcneho vzťahu Boha a Cirkvi voči najbezbrannejším.

Elisa a Léon Tambour

 

 

 

Jedno srdce a jedna duša

Spoločenstvo Mariánskych sestier je síce mladou rehoľou, avšak veľmi priťahuje, o čom sme sa sami presvedčili. Niektoré jeho členky prichádzajú z Maďarska... a takisto zo Slovenska cez Rožňavskú diecézu. Otec biskup Mons,Eduard Kojnok zavolal sestričky... a dal súhlas na ich duchovnú činnosť v prospech slovenských veriacich. Otec biskup s pochopením, s dobrým srdcom a s radosťou vydal týmto sestričkám DEKRÉT, ktorým tento rehoľný rád schválil ako rehoľnú kongregáciu. Sestričky teda dostali štatút rehoľnej kongregácie v Rožňavskej diecéze.

...Vo Francúzsku...

V ich kláštore nás privítali veľmi srdečne. Počas celého pobytu sme sa presviedčali o tom, že Mariánske sestry sú verné a oddané sestričky, služobníčky Pána Ježiša a Panny Márie. So svojím duchovným poslaním sú integrálnou súčasťou našej Katolickej Cirkvi. Videli sme , že majú hlbokú vieru, čistotu srdca, kresťanskú dokonalosť, a najmä schopnosť poznávať Božiu vôľu. Ich životné podmienky, v blízkosti prírody, favorizujú ich kontemplatívny život. Popri modlitbe a liturgii hodín pracujú v záhrade, kde pestujú zeleninu a vykonávajú aj iné užitočné fyzické práce. Každá sestra je živým Evanjeliom a ukazuje a zjavňuje Božiu lásku i krásu kresťanského života. Ich osobný život je zasvätený Pánu Bohu a Panne Márii, ktorá je ich vzorom. Svoj rehoľný život chápu tak, ako chápala svoj život sv.Terezka. Jediným zväzkom, ktorý ich spája a zjednocuje, je vzájomná láska. Pretože sme osobne spoznali každú z nich, s pokorou môžeme potvrdiť, že svojím rehoľným životom pomáhajú Katolickej Cirkvi aj nášmu Slovensku. Sú vysoko vzdelané a ovládajú niekoľko cudzích jazykov. Ako rehoľné sestry majú poslanie evanjelizovať a šíriť radostnú zvesť o Ježišovom Zmŕtvychvstaní, žiť podľa jeho príkazu lásky a tak blížnych približovať k Bohu a zjednocovať ich. Rehoľa už niekoľko rokov má svojich oddaných členov vo viacerých krajinách, pričom sa šíri s pomocou Božou ďalej. Modlime sa za Mariánske sestričky, aby boli vždy „ jedno srdce a jedna duša“.

...na Slovensku...

Mariánske sestry, pôsobiace na Slovensku v Rožňavskej diecéze, organizujú stretnutia vo forme duchovných cvičení, dní duchovnej obnovy pre mládež i dospelých. Starajú sa aj o starých a chorých ľudí, ktorých navštevujú a pomáhajú im. Na základných školách vyučujú náboženstvo. Vyučujú základné náboženské pravdy.

Okrem modlitieb a liturgie si nájdu čas aj na ručné práce. Svojpomocne vyhotovujú ružence, sviečky rôzneho druhu, pohľadnice z lisovaných kvetín a pod. To im pomáha získavať finančné prostriedky na živobytie a čiastočne aj na obnovu kláštora.

Ďakujeme Pánu Bohu aj sestričkám za všetky vzácne dary duchovné i hmotné, ktoré sme si z Francúzska priniesli až domov... Vrátili sme sa čistejší na duši, silnejší v našej viere, s pevnejším vzťahom k Pánu Bohu a zdravší na tele.

Z tejto cesty máme najkrajší duchovný zážitok v našom doterajšom živote.

Sestričky si vysoko vážime, lebo si to zaslúžia, a uznávame rehoľné spoločenstvo Mariánskych sestier. Svedectvo ich viery nám aj naďalej bude prinášať Kristov pokoj a zabezpečovať dôstojný život v našej rodine.

Rodina D.

in : Rosa

slovenska rodina 

 

 

 

My, rodičia jednej sestry môžeme pozbierať naše svedectvá, lebo už dlho s nimi tvoríme rodinu.

Spolu sme sa radovali z ich cirkevného uznania, ale niesli sme spolu aj bremená, skúšky, osočovania a falošné obvinenia..

Už vtedy sme spozorovali ich hlbokú pokoru, a ich odovzdanosť Bohu.

Stále sme si boli istí, že jeden deň príde hodina pravdy. Lebo poznáme naše dieťa, na ktorom už
od detstva bolo vidno Božie povolanie; (a všetci ktorí ju poznajú o tom svedčia). Vieme že si vybrala, medzi komunitami ktoré navštívila, tú komunitu kde ju Boh volal.

Každý rok ju chodíme navštíviť, čo nám dalo aj možnosť lepšie ich spoznať a spoznať aj ich každodenný život.

S našimi skúsenosťami môžeme o nich povedať, že žijú ozajstný rehoľný život.
Na prvé miesto kladú modlitbu a ohľadom toho, čo sa ich týka, sú odovzdané Bohu.

Modlia sa v bdení (v noci) a bdejú v modlitbe.
Ich nezištná, obetavá a bezpodmienečná láska, ich ochota pomôcť, láskavosť ktorú sme u nich
objavili, nie je iba voči ich blízkym sestrám ale aj voči ľuďom mimo, ku každému kto je s nimi v kontakte, k ľudom, k veriacim, ku chorým a trpaicim, ktorí nachádzajú nádej a dôveru skrze prítomnosť sestier.

Pre nás, rodičov, každá naša návšteva u nich, je ako ozajstné duchovné cvičenia, duchovné naplnenie.

Tento život modlitby, ktorý žijú sestričky, ukazuje svoju autentickosť ich spoločenským životom ktorý spočíva na bratskej láske, v jednoduchosti, v pokore srdca a vernosť Evanjeliu prežité v Cirkvi.

Sme si istí, že úloha zakladateľky, Matky Myriam je dnes veľmi dôležitá. Milosťou Božou sme ju mohli spoznať aj osobne a myslíme na ňu stále s veľmi veľkou láskou. Modlíme sa k Bohu aby ju požehnal dobrým zdravím aby mohla ešte dlho slúžiť Bohu a blížnym na Božiu slávu a pre duchovné dobro nás všetkých.

Cirkev veľmi potrebuje Mariánske sestry, ich plodný život a aby mohli žiť bez akýchkoľvek prekážok, podľa ich vlastnej charizmy.
Preto by sme chceli aby všade podporovali toto úžasné spoločenstvo. A aby ich život ostal taký ako ho my poznáme!

Zverujeme Mariánske sestry milujúcej ochrane Panny Márie, Matky Cirkvi!

S naším úprimným pozdravom

rodičia:

otec,      mama,

K. S.       E. S

 

Rodina z Rumunska

 

 

 

10. marec 2015

Milé Mariánske sestry,

chcem sa vám poďakovať touto cestou, že vaše modlitby boli vyslišané za našu neter pred 4 rokmi, keď dostala pankreanitídu a lekári si s ňou nevedeli rady. Urobili všetko, čo sa dalo a jej stav sa len zhoršoval a doma mala 2 mesačné bábätko.

Z rodiny tiež z K., p. B. vám vtedy zatelefonoval, nech sa za ňu modlíte a vy ste sa modlili celú noc a jej stav sa po polnoci začal zlepšovať, primár si to nevedel vysvetliť, len krútil hlaovu. Žiadne lieky jej nepodali, nič viac s ňou nerobili a jej stav sa zlepšil. Dnes už vieme prečo, vďaka vám a Pánu Bohu, ktorý vás vyslišal.

S Pánom Bohom K. F.

 

 

 

marianske sestry otec 01

 

marianske sestry otec 02

 

 

 

 Mariánske sestry : Som Mariánska sestra

 

 

 

Naša dcéra patrí do Spoločenstva Mariánskych sestier.

Naučili sme sa poznávať a milovať Spoločenstvo Mariánskych sestier ako aj ich zakladateľku, Matku Myriam, ktorú sme mali možnosť osobne stretnúť.

Vidíme, že naša dcéra je šťastná a slobodná, i čo sa týka zmýšľania. Stretávame ju pravidelne a sme stále v písomnom kontakte. Môžeme svedčiť o vyrovnanom a radostnom živote sestier, ktoré vždy s nadšením stretávame pri našich návštevách.

Ponad tieto klamné polemiky konštatujeme, že Matka Myriam, zakladateľka Spoločenstva, vedela zachovať pozitívnu dynamiku v lone Spoločenstva Mariánskych sestier a vo svojej osobnej zaangažovanosti sa pri najbezbrannejších. ... (ďalej)

(prečítať tiež tu)

(a tu)

( et ici )

 

 

 

3. september 2001

Vďaka za tak vrúcne prijatie, ktoré je nám vždy rezervované v spoločenstve
Mariánskych sestier.

Vďaka za ich svedectvo radosti, pokoja.

V modlitbe sme živení dobrým Bohom a Máriou.

Zostávame stále zjednotení v Ježišovom a Máriinom Srdci.

Do skorého videnia !

MF M.

Veľmi šťastní, že sme sa mohli podieľať s vami na modlitbe Cirvi, «Breviár », tak ako sa na nej podieľame s našimi diecéznymi kňazmi, s jednou melódiou plnou pokoja.

Cesty Pánove sú rozmanité a tá vaša nás napĺňa radosťou.

Aleluja !

JL M.

 

 

 

Ďakujem, moje sestry, za všetky tie nádherné chvíle.

Ďakujem, že ste ma prijali a dovolili mi zúčastniť sa na vešperách.

Bola to pre mňa veľká chvíľa milosti, ktorú nikdy nezabudnem.

Odnášam vás všetky v mojom srdci.

Ďakujem za všetku lásku, ktorú dávate svetu.

David