KTO SÚ MARIÁNSKE SESTRY?

 

 Pieta

 

Ecce Mater tua. Mariánske sestry chcú potešovať Srdce našej Matky Sedembolestnej darovanej za Matku všetkým ľuďom spasených Ježišom a očakávať s Ňou Jeho slávny návrat.

Totus tuus. Nechať Máriu žiť v nich celé Jej tajomstvo lásky. V Jej Nepoškvrnenom Srdci sa zasvätiť Božskému Srdcu milosrdného Ježiša a prijať Ducha Svätého, aby prebývali v láske nekonečne dobrotivého Otca.

Unum. Komunita kontemplatívneho života evanjelizuje tiež prijímaním ľudí na duchovné cvičenia a cez túto bratskú lásku chcenú Ježišovým Srdcom, a ktorá nachádza svoj prameň a svoj cieľ v tajomstve Najsvätejšej Trojice.

Otvorenie sa najchudobnejším zo všetkých chudôb, telesné a duchovné milosrdenstvo prežívané v každodennosti. V pomere k počtu zdravých sestier, ktoré Boh povoláva k tomuto úplnému daru, môžu prijať aj sestry nesúce handicap, povolané k tomu istému povolaniu, zverujúc sa do Božej dobroty, ktorú oslavujú v ich malosti.

 

 kto su

 

 

Bratstvo Nepoškvrnenej, ktoré je na začiatku Spoločenstva Mariánskych sestier je zrodené 30. novembra 1973 pod vplyvom špirituality otca Maximiliána Mária Kolbeho jeho samého, zakoreňujúc sa v tajomstve Márie, zjaveného svätým Ľudovítom-Mária Grigonom z Montfortu. Inšpiruje sa aj zo života svätej Kataríny Sienskej.

A pokladom Mariánskych sestier zostáva toto panenské zasvätenie, skryté alebo zjavné, ktoré sprítomňuje v srdci ich života tajomstvo Sedembolestnej. Mária ich vovádza s Ňou do tohoto veľkého očakávania celého skrytého v tajomstve hrobu, z kadiaľ vychádza svetlo Vzkriesenia. Malé sestry žobrú jej Vieru, jej Nádej a jej Lásku, aby mohla žiť v nich svoje tajomstvo, hocaké by boli ich podmienky života.

Stredobodom ich špirituality je Ježišovo Srdce - Srdce Milovaného Syna, zvlášť ako Prameň vysluhovaného kňažstva, nesené mystickým kňažstvom Márie.

Táto špiritualita je teda eucharistická a mariánska v zjednotených Srdciach Najvyššieho Kňaza a Matky Kňažstva.

Toto Bratstvo takto zrodené zo zjednotených sŕdc Ježiša a Márie, ktorých uznáva ako svojho Zakladateľa a svoju Zakladateľku, zrodilo tiež spoločenský život v kláštornom štýle, otvorenom aj tým čo majú slabé zdravie, ako to prosí Sedembolestná. To sú Mariánske sestry.

Otec biskup Eduard Kojnok 2. februára 1999 im dáva štatút rehoľnej Kongregácie s diecéznym právom.

Kardinál Franc Rodé, prefekt Rímskeho Dicastéra pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, nám dáva veľkú radosť, informovať nás listom vychádzajúcim priamo od neho, že Svätá Stolica vyhlásila platným Uznanie otca biskupa Eduarda Kojnoka o našom spoločenstve.

Vzdávame vďaky Pánovi, že nám dáva takto radosť, že sa môžeme v pokoji modliť a pracovať pod ochranou Srdca Ježišovho a Máriinho v službách Boha a Jeho Cirkvi.

 

Benedictus XVI