mons filo s marianskou sestrou  „Potrebujem vás!" zaznelo v Rožňave

Druhého februára, na pozvanie biskupa Mons. Vladimíra Filu prišli členovia mužských a ženských reholí rožňavskej diecézy, aby sa stretli, ďakovali a obnovili svoje zasvätenie. Liturgickej slávnosti, po skončení ktorej nasledovalo stretnutie s biskupom sa zúčastnili aj laici a zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií (FKI).

Otec biskup pozorne počúval každého rehoľníka, rehoľníčku, ktorí predstavovali svoju službu v diecéze. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Brat Filip, OFM. Povededal: „My sme tu od 17 storočia. Teda nie mi konkrétne, ale naši bratia." Otec biskup prirovnal dielo rehoľníkov k nádhernej kytici uvitej z rôznych druhov krásnych farebných kvetov a na záver dodal: „Prispievajte svojim životom a charizmou k rozvoju rožňavskej diecézy- partikulárnej cirkvi. Sme chudobní na povolania. Je potrebná vaša modlitba za mladých ľudí. Ja vám za vašu spoluprácu a prácu ďakujem a prosím o pomoc. Potrebujem vás! Uisťujem vás o svojich modlitbách. Všetko je dielom Ducha Svätého, ktorý vás povolal a priviedol sem."

Po predstavení sa rehoľných spoločenstiev sa za laikov prihovoril prítomným aj František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcií. „Rožňava je podľa mňa „Slovenským Betlehemom", miestom z ktorého vzišla za dôb hlbokej totality podzemná cirkev verná Kristovi a rímskemu pápežovi. Odvaha otca biskupa Pobožného, ktorý tu v Rožňave vkladaním rúk vysvätil mladého jezuitu – pátra Hnilicu za biskupa otvorila cestu službe Kristovi a Cirkvi mnohým laikom i rehoľníkom."

Na záver otec biskup pozval prítomných na spoločný skromný obed pozostávajúci z chutnej kapustnice a mäkkého voňavého chleba. Jednoduchý a zároveň schopný nasýtiť akoby symbolizujúci diecézu – skromnú, ale bohatú na dary Ducha, ktorými s láskou chce sýtiť všetkých ľudí dobrej vôle.

V Rožňavskej diecéze v súčasnosti pôsobí šesť mužských rehoľných spoločenstiev. Premonštráti v Jasove, františkáni vo Fiľakove, Verbisti vo Vidinej, saleziáni v Rožňave, palotíni v Predajnej a farnosť v Starej Haliči spravuje kňaz zo spoločnosti Dielo Ježiša Veľkňaza. Ženských rehoľných spoločenstiev je sedem: Sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka z ASISSI, Satmárky, Saleziánky; Školské sestry, sestry z Rodiny panny Márie, Malé sestry Ježišové a kontemplatívne Mariánske sestry.

Jozef Predáč