Zasvätení z Rožňavskej diecézy sa stretli v Brezne,

aby spoločne slávili Deň zasväteného života

 

zasvateny 2019

Pre záber na spomienkovú fotografiu po svätej omši, ktorej predsedal generálny vikár Mons. Miloš Gazdík, sa kňazi a rehoľné sestry umiestnili tak, aby naše Mariánske sestry boli uprostred nich.

 

2. februára 2019, na sviatok Obetovania Pána sa v Brezne stretli zasvätení z Rožňavskej diecézy, aby spoločne ďakovali za dar zasväteného života. Deň zasväteného života na sviatok Obetovania Pána 2. februára zaviedol v roku 1997, dnes už svätý pápež Ján Pavol II.

Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie sa začal duchovný program stretnutia pobožnosťou Fatimskej soboty, po ktorej nasledovala sv. omša. Hlavným celebrantom bol generálny vikár Mons. Miloš Gazdík. Spolu s ním koncelebrovali okrem rehoľných kňazov aj viacerí kňazi z farností diecézy, ktorí spolu s rehoľníkmi a veriacimi prišli osláviť Pána a ďakovať mu za to, že stále povoláva ľudí, aby sa mu cez zasvätenie úplne odovzdali a aby plnili poslanie, ktoré im dáva; poďakovať za charizmy, ktoré od neho dostávajú pre službu, do ktorej ich posiela a prosiť pre nich o silu a vernosť. ...

Po svätom prijímaní si zasvätení obnovili svoje sľuby. Mons. Gazdík, generálny vikár v mene otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, aj v mene svojom poďakoval zasväteným za všetko, čím sa v diecéze svojou prítomnosťou a prácou podieľajú na živote Cirkvi a na raste Božieho kráľovstva. Vyjadril, aké dôležité sú charizmy, ktoré dal Boh zakladateľom rehoľných spoločenstiev a ktorých nositeľmi sú zasvätení, nasledovníci svojich zakladateľov. Zasvätené osoby majú v Cirkvi nezastupiteľné miesto. ...

Deň zasväteného života je zároveň výzvou prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy, nakoľko potrieb v Božom kráľovstve je veľa a duchovných povolaní ubúda. Preto je potrebné modliť sa za to, aby; ako napísal v pozývacom liste na Deň zasväteného života Mons. Stanislav Stolárik; mladí ľudia zachytili Božie volanie a mali odvahu odpovedať: „Tu som, pošli mňa!“

in burv.sk