Svetový deň zasväteného života

 

Svetovy den 2023 4

 

 

 

 

Svetovy den 2023 3       

 

           Svetovy den 2023 2

 

Svetovy den 2023

 

 

 

 

Veľmi výnimočným dňom v roku sa vyznačuje 2. február, sviatok Obetovania Pána, kedy slávime aj Deň zasväteného života.

Každoročne je to deň stretnutia otca biskupa s rehoľnými bratmi a rehoľnými sestrami jeho diecézy a medzi rehoľníkmi navzájom.

V tomto roku pandémia koronavírusu neumožňuje toto stretnutie, ale Boh, ktorý je večný a verný, a v ktorom niet žiadnych prekážok, môže uskutočniť stretnutie a puto o to hlbšie, ešte reálnejšie a ešte mimoriadnejším spôsobom, tam kde sme, pri Kristovi a s Máriou, ktorí sú prameňom a srdcom každého stretnutia.

Diaľka, v Bohu znamená blízkosť. O koľko viac pre nás, ktorí sme sa úplne obetovali Pánovi.

Rady by sme vyjadrili našu jednotu v modlitbe so všetkými Bohu zasvätenými našej diecézy a všade vo svete, v modlitbách prihovárajúc sa za veľké Božie úmysly nad poslaním každej z našich komunít, za nové sväté kňazské a rehoľné povolania, za celú našu diecézu a jej pastiera, za celú Cirkev, za spásu všetkých ľudí.

Nech Panna Mária, Matka všetkých zasvätených, nás obetuje Bohu ako obetovala svoje Božské Dieťa Ježiša !

 

DSC 0861

 

 

 

 

Deň zasväteného života v Rožňavskej diecéze

 

2020 Lucenec 1

 

 

Tohto roku nás, zasvätených z Rožňavskej diecézy pozval náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik na sviatok Obetovania Pána, spoločne osláviť Deň zasväteného života do Lučenca, do farnosti Krista Kráľa, ktorú spravujú kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Program sme začali pobožnosťou fatimskej soboty a po nej nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú otec biskup Stanislav celebroval s prítomnými kňazmi – rehoľníkmi a viacerými diecéznymi kňazmi.

 

in burv.sk

 

 

 

Zasvätení z Rožňavskej diecézy sa stretli v Brezne,

aby spoločne slávili Deň zasväteného života

 

zasvateny 2019

Pre záber na spomienkovú fotografiu po svätej omši, ktorej predsedal generálny vikár Mons. Miloš Gazdík, sa kňazi a rehoľné sestry umiestnili tak, aby naše Mariánske sestry boli uprostred nich.

 

2. februára 2019, na sviatok Obetovania Pána sa v Brezne stretli zasvätení z Rožňavskej diecézy, aby spoločne ďakovali za dar zasväteného života. Deň zasväteného života na sviatok Obetovania Pána 2. februára zaviedol v roku 1997, dnes už svätý pápež Ján Pavol II.

Vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie sa začal duchovný program stretnutia pobožnosťou Fatimskej soboty, po ktorej nasledovala sv. omša. Hlavným celebrantom bol generálny vikár Mons. Miloš Gazdík. Spolu s ním koncelebrovali okrem rehoľných kňazov aj viacerí kňazi z farností diecézy, ktorí spolu s rehoľníkmi a veriacimi prišli osláviť Pána a ďakovať mu za to, že stále povoláva ľudí, aby sa mu cez zasvätenie úplne odovzdali a aby plnili poslanie, ktoré im dáva; poďakovať za charizmy, ktoré od neho dostávajú pre službu, do ktorej ich posiela a prosiť pre nich o silu a vernosť. ...

Po svätom prijímaní si zasvätení obnovili svoje sľuby. Mons. Gazdík, generálny vikár v mene otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, aj v mene svojom poďakoval zasväteným za všetko, čím sa v diecéze svojou prítomnosťou a prácou podieľajú na živote Cirkvi a na raste Božieho kráľovstva. Vyjadril, aké dôležité sú charizmy, ktoré dal Boh zakladateľom rehoľných spoločenstiev a ktorých nositeľmi sú zasvätení, nasledovníci svojich zakladateľov. Zasvätené osoby majú v Cirkvi nezastupiteľné miesto. ...

Deň zasväteného života je zároveň výzvou prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy, nakoľko potrieb v Božom kráľovstve je veľa a duchovných povolaní ubúda. Preto je potrebné modliť sa za to, aby; ako napísal v pozývacom liste na Deň zasväteného života Mons. Stanislav Stolárik; mladí ľudia zachytili Božie volanie a mali odvahu odpovedať: „Tu som, pošli mňa!“

in burv.sk

 

 

Jasov 2018

Svätá omša v kostole Jasovského kláštora

 

Jasov 2018

 

 Prednáška otca opáta z Jasova

 

 

 

 

roznava2017 1

Svätá omša

 

roznava2017 2

Obed

 

 

 

svata omsa

 

Slávnostná svätá omša pri príležitosti ukončenia Roku zasväteného života

 

 

obed

 

Slávnostný obed

 

obed

 

 

 

 

 

 procesia v roznave

Slávnostný vstup

 

 svata omsa v roznave

Svätá omša celebrovaná
otcom biskupom Vladimírom Filom

 

 obed v oznave

Obed

 

 vladimir filo marianske sestry

 Rozhovor otca biskupa Fila s Mariánskymi sestrami

 

 

 

 

 

mons filo s marianskou sestrou  „Potrebujem vás!" zaznelo v Rožňave

Druhého februára, na pozvanie biskupa Mons. Vladimíra Filu prišli členovia mužských a ženských reholí rožňavskej diecézy, aby sa stretli, ďakovali a obnovili svoje zasvätenie. Liturgickej slávnosti, po skončení ktorej nasledovalo stretnutie s biskupom sa zúčastnili aj laici a zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií (FKI).

Otec biskup pozorne počúval každého rehoľníka, rehoľníčku, ktorí predstavovali svoju službu v diecéze. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Brat Filip, OFM. Povededal: „My sme tu od 17 storočia. Teda nie mi konkrétne, ale naši bratia." Otec biskup prirovnal dielo rehoľníkov k nádhernej kytici uvitej z rôznych druhov krásnych farebných kvetov a na záver dodal: „Prispievajte svojim životom a charizmou k rozvoju rožňavskej diecézy- partikulárnej cirkvi. Sme chudobní na povolania. Je potrebná vaša modlitba za mladých ľudí. Ja vám za vašu spoluprácu a prácu ďakujem a prosím o pomoc. Potrebujem vás! Uisťujem vás o svojich modlitbách. Všetko je dielom Ducha Svätého, ktorý vás povolal a priviedol sem."

Po predstavení sa rehoľných spoločenstiev sa za laikov prihovoril prítomným aj František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcií. „Rožňava je podľa mňa „Slovenským Betlehemom", miestom z ktorého vzišla za dôb hlbokej totality podzemná cirkev verná Kristovi a rímskemu pápežovi. Odvaha otca biskupa Pobožného, ktorý tu v Rožňave vkladaním rúk vysvätil mladého jezuitu – pátra Hnilicu za biskupa otvorila cestu službe Kristovi a Cirkvi mnohým laikom i rehoľníkom."

Na záver otec biskup pozval prítomných na spoločný skromný obed pozostávajúci z chutnej kapustnice a mäkkého voňavého chleba. Jednoduchý a zároveň schopný nasýtiť akoby symbolizujúci diecézu – skromnú, ale bohatú na dary Ducha, ktorými s láskou chce sýtiť všetkých ľudí dobrej vôle.

V Rožňavskej diecéze v súčasnosti pôsobí šesť mužských rehoľných spoločenstiev. Premonštráti v Jasove, františkáni vo Fiľakove, Verbisti vo Vidinej, saleziáni v Rožňave, palotíni v Predajnej a farnosť v Starej Haliči spravuje kňaz zo spoločnosti Dielo Ježiša Veľkňaza. Ženských rehoľných spoločenstiev je sedem: Sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka z ASISSI, Satmárky, Saleziánky; Školské sestry, sestry z Rodiny panny Márie, Malé sestry Ježišové a kontemplatívne Mariánske sestry.

Jozef Predáč